Tích hợp Zoom

Tạo ứng dụng trên Zoom

 1. Truy cập vào đường dẫn https://marketplace.zoom.us/

 2. Đăng nhập tài khoản zoom của bạn

 3. Chọn Develop, sau đó chọn Build App

 1. Chọn Agree đồng ý quy định của Zoom.

 1. Chọn Server-to-server Oauth.

 1. Nhập tên app và chọn Create.

Được kết quả như sau:

 1. Điền thông tin tab Information.

 1. Chuyển tab Scope và chọn Add scope.

 1. Tích chọn lần lượt các mục như hình dưới đây:

 1. Chọn Continue để tiếp tục.

 1. Chọn Activate your app.

Kết quả sẽ như sau:

Tích hợp Zoom trên LadiFlow

 1. Truy cập LadiFlow, mở mục Tích hợp, tìm và chọn ứng dụng Zoom.

 1. Chọn thêm liên kết và điền các thông tin vào Form như sau:

 • Account ID, Client ID, client Secret lấy từ ứng dụng đã tạo trên Zoom.

 1. Copy secret token từ tab Feature paste vào trường Secret Token .

 1. Điền tên tích hợp là chọn Lưu liên kết để hoàn thành.

Thêm webhook vào ứng dụng trên Zoom

 1. Mở mục Feature, sau đó chọn Bật Event subscription.

 1. Chọn Add Event Subscription.

 1. Chọn Add Eventstích chọn các mục như hình dưới đây:

 1. Chọn Done.

 2. Trên LadiFlow chọn tích hợp của tôi, mở tích hợp Zoom bạn vừa tạo.

 3. Chọn sao chép Url Webhook.

 1. Dán Url Webhook vừa sao chép, dán vào mục Event notification endpoint URL. Sau đó chọn Validate.

 1. Sau khi validate thành công, bạn chọn Save để lưu lại.

Hiện tại hệ thống không giới hạn số tích hợp Zoom.

Last updated