Tích hợp Email

Nhập nội dung Tích hợp Email

Điều kiện:

 • Đã xác thực tên miền trên LadiFlow.

Nếu chưa có xem hướng dẫn tại Quản lý tên miền.

Trường hợp 1: Bạn đã đăng ký dịch vụ Mail server cho tên miền

Trường hợp này tên miền của bạn đã được đăng ký các dịch vụ gửi thư của Google, Yahoo, Outlook.... Bạn thực hiện như sau:

 1. Tìm và chọn Email trong danh sách ứng dụng tích hợp.

 1. Chọn Thêm liên kết.

 2. Nhập các thông tin thiết lập tài khoản:

  • Tên người gửi

  • Email người gửi: email gửi tin theo tên miền ( cần tạo email trên mail server tương ứng)

  • Email nhận phản hồi: email nhận các thư trả lời của khách hàng

  • Công ty/Thương hiệu

  • Địa chỉ liên hệ: Nhập địa chỉ liên hệ. Tuân thủ theo quy tắc đạo luật CAN-SPAM

  • Chữ ký

  • Nội dung cuối email

 3. Đặt tên cho tích hợp và chọn Lưu liên kết.

Lưu ý:

 • Chỉ có thể đặt email người gửi là email business có tên miền đã xác thực trên LadiFlow

 • Nếu tên miền của bạn không đăng ký dịch vụ mail server( google, outlook...), tại mục Email nhận phản hồi bạn có thể điền email cá nhân để nhận các phản hồi của khách hàng.

Nếu bạn chưa thiết lập tên miền, xem hướng dẫn tại Quản lý tên miền.

Trường hợp 2: Bạn chỉ có tên miền và không đăng ký dịch vụ của mail server

Trường hợp này khi bạn chỉ có tên miền và chưa đăng ký dịch vụ gửi thư của Google, Outlook... Bạn thực hiện như sau:

 1. Tìm và chọn Email trong danh sách ứng dụng tích hợp.

 1. Chọn Thêm liên kết.

 2. Nhập các thông tin thiết lập tài khoản:

  • Tên người gửi

  • Email người gửi: email gửi tin viết theo tên miền. Ví dụ tên miền của bạn: ladipage.vn thì email bạn có thể đặt: support@ladipage.vn. sale@ladipage.vn.....

  • Email nhận phản hồi: Nhập email cá nhân để nhận thư phản hồi (không phải email tên miền với tên miền không đăng ký dịch vụ mail server)

  • Công ty/Thương hiệu

  • Địa chỉ liên hệ: Nhập địa chỉ liên hệ. Tuân thủ theo quy tắc đạo luật CAN-SPAM

  • Chữ ký

  • Nội dung cuối email

 3. Đặt tên cho tích hợp và chọn Lưu liên kết.

Nếu bạn chưa thiết lập tên miền, xem hướng dẫn tại Quản lý tên miền.

Lưu ý:

 • Nếu tên miền xác thực, các email tích hợp sẽ tự động ở trạng thái đã xác thực và có thể gửi tin.

 • Nếu tên miền xác thực bị xóa, các tích hợp email ở trạng thái đã xác thực tự động cập nhật về trạng thái chưa xác thực và không thể sử dụng để gửi email.

 • Bạn được tích hợp tối đa 3 Email nếu tài khoản đã nâng cấp.

Last updated