Thêm tag

Thêm tag cho khách hàng khi người đó nằm trong danh sách thực hiện trigger.

Việc gắn thêm tag giúp bạn dễ dàng quản lý khách hàng, đưa ra các chiến dịch phù hợp theo từng đối tượng.

  1. Chọn Thêm hành động, tìm và chọn hành động Thêm tag.

  1. Chọn tag mà bạn muốn gán cho khách hàng.

Để nối 2 hành động trong cùng 1 Flow bạn xem thêm tại đây Làm sao để nối 2 hành động trong Flow?

Last updated