Lịch sử đơn hàng

Tất cả các đơn hàng đã tích hợp về LadiFlow sẽ được tổng hợp tại đây.

Để xem Lịch sử đơn hàng bạn thao tác như sau:

  1. Chọn Hoạt động trên thanh menu

  2. Chọn tab Lịch sử đơn hàng

Bạn có thể lọc danh sách đơn theo trạng thái đơn, khoảng thời gian tạo đơn, các dữ liệu của đơn hàng hoặc tương tác khách hàng.

Xem danh sách đơn hàng mà khách hàng đã từng mở/click vào tin nhắn

Khi bạn gửi 1 Campaign/Flow tới khách hàng, bạn muốn xem tất cả các đơn hàng của tất cả các khách đã từng click/mở/nhận bất kỳ 1 tin nào, bạn thực hiện như sau:

  1. Chọn bộ lọc nâng cao

  2. Chọn hành động tương tác của khách hàng: Đã nhận tin, Đã mở, Đã click vào đường dẫn

  3. Chọn Flow/Campaign mong muốn

Hệ thống sẽ trả ra tất cả các đơn hàng được tạo trong vòng 3 tháng kể từ khi khách hàng nhận/mở/click vào tin. Đối với flow, hệ thống tính tương tác trên tất cả các tin có trong flow.

Last updated