Khi xoá khách hàng

Sự kiện 1 khách hàng bị xoá thành công trên LadiChat của bạn

Trigger hoạt động khi bạn xoá một khách hàng nào đó trên LadiChat. Đảm bảo rằng bạn đã tích hợp với LadiChat.

Gợi ý các hành động phù hợp:

  • Các hành động trên LadiFlow: huỷ gắn tag, huỷ đăng ký Sequence...

  1. Chọn + Thêm Trigger, tìm và chọn trigger Khi xoá khách hàng trên LadiChat

  1. Chọn mục Thiết lập trigger, thêm điều kiện kích hoạt nếu muốn giới hạn tệp khách hàng trong flow. Xem thêm tạiThêm điều kiện kích hoạt Trigger.

Last updated