Khi cập nhận đơn đặt hàng

Trigger sử dụng khi cập nhật đơn đặt hàng trên tài khoản KiotViet.

  1. Chọn trigger Khi cập nhật đơn đặt hàng.

  2. Mở mục Thiết lập trigger, điền các thông tin Điều kiện kích hoạt nếu muốn giới hạn tập khách hàng trong flow. Xem thêm tại Thêm điều kiện kích hoạt Trigger.

Lưu ý:

  • Hệ thống vẫn lưu thông tin: mã đơn hàng, doanh thu đơn hàng, các sản phẩm trong đơn hàng ... vào thông tin khách hàng đặt đơn.

  • Hệ thống không lưu thông tin đơn đặt hàng vào thông tin đơn hàng của khách hàng và không ghi nhận doanh thu đối với đơn đặt hàng.

Last updated