Quản lý Tag

Xem danh sách tag

  1. Chọn Cài đặt, sau đó chọn Quản lý Tag.

  2. Bạn có thể tìm kiếm tag theo tên, lọc theo loại Tag được sử dụng: khách hàng, flow, sequence, campaign.

Tương ứng với tag được sử dụng ở đâu, hệ thống sẽ hiển thị số lượng đã gắn Tag đó.

Sửa tag

  1. Chọn Tag muốn sửa, chọn Sửa.

  1. Nhập các thông tin mới và chọn Lưu.

Nếu bạn chỉnh sửa tag đã được gắn cho khách hàng, Flow, Sequence, Campaign thì khách hàng, Flow, Sequence, Campaign đó sẽ được thay đổi theo tag mới đã được chỉnh sửa.

Xoá tag

  1. Chọn Tag muốn xoá và chọn Xoá.

  1. Xác nhận thông tin và chọn Xoá.

Lưu ý: khi xoá tag đã được gắn cho khách hàng, Flow, Sequence, Campaign thì khách hàng, Flow, Sequence, Campaign đó sẽ không còn được gắn tag đó nữa.

Last updated