Huỷ đăng ký theo dõi Sequence

Huỷ đăng ký theo dõi Sequence của khách hàng.

Khách hàng thực hiện trigger chưa đăng ký theo dõi Sequence, hệ thống ghi nhận hành động thực hiện thành công và tiếp tục hành động khác trong kịch bản( nếu có).

  1. Chọn +Thêm hành động, tìm và chọn hành động Huỷ đăng ký theo dõi Sequence.

  2. Chọn Sequence mà bạn muốn khách hàng huỷ đăng ký. Nếu bạn chưa có Sequence nào hãy tạo mới.

Để nối 2 hành động trong cùng 1 Flow bạn xem thêm tại đây Làm sao để nối 2 hành động trong Flow?

Last updated