Tạo các bản ghi trên TenTen

  1. Truy cập trang quản trị tên miền của Tenten và nhập thông tin tài khoản: https://domain.tenten.vn/

  2. Lần lượt tạo các bản ghi mà LadiFlow yêu cầu

  3. Chọn Lưu

Sau khi tạo đầy đủ các bản ghi, quay trở lại LadiFlow, chọn Xác thực tên miền bạn vừa thêm bản ghi. Nếu trạng thái Đã xác thực, bạn có thể sử dụng tên miền này để gửi Email. Nếu Xác thực lỗi, hãy kiểm tra lại danh sách bản ghi trên LadiFlow và trên TenTen.

Last updated