Khi một đơn hàng mới được tạo

Sự kiện khi một đơn hàng mới được tạo từ các nền tảng khác

Trigger hoạt động khi có 1 đơn hàng mới được tạo trên LadiSales, Shopify, Haravan, Sapo, Woocomerce, Nhanh.vn, KiotViet, GetFly ... Tuỳ theo từng nền tảng, bạn chọn trigger Đơn hàng mới được tạo tương ứng.

Bạn phải tích hợp tài khoản với các nền tảng trên để trigger hoạt động.

Lưu ý lựa chọn hành động phù hợp với Trigger:

  • SMS, AI Call, Zalo ZNS nếu có thông tin số điện thoại tại đơn hàng hoặc đã có dữ liệu số điện thoại của khách hàng trên LadiFlow

  • Gửi Email nếu có thông tin địa chỉ email( đã xác thực) của khác hàng trên đơn hàng hoặc trên LadiFlow

  • Hành động trên LadiFlow: gắn tag, bỏ tag, đăng ký Sequence....

  • Các hành động khác: gửi tin Zalo Quan tâm, Messenger sẽ không thể thực hiện được nếu khách hàng đó chưa từng tương tác với Page Facebook hoặc tài khoản Zalo OA của bạn.

  1. Chọn + Thêm Trigger, tìm và chọn trigger Đơn hàng mới được tạo tương ứng với nền tảng bạn sử dụng.

Bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm Trigger nhanh hơn.

  1. Mở mục Thiết lập trigger, điền các thông tin Điều kiện kích hoạt nếu muốn giới hạn tập khách hàng trong flow. Xem thêm tại Thêm điều kiện kích hoạt Trigger.

Lưu ý:

  • Khi đơn hàng được tạo, LadiFlow tạo mới một khách hàng trên danh sách khách hàng của bạn nếu email khách hàng trong đơn chưa có trên LadiFlow, ngược lại hệ thống tự động cập nhật dữ liệu theo thông tin đơn mà các nền tảng cung cấp.

  • Dựa theo email trong đơn hàng, hệ thống thực hiện trigger với khách hàng đó.

Last updated