Quản lý tài nguyên theo team

Với các tài nguyên đã chia sẻ cho team, bạn sẽ nhìn được các tài nguyên được phân quyền cho team đó khi chọn đúng team.

Nếu bạn chọn tất cả và tạo tài nguyên, tài nguyên mặc định ở chế độ truy cập Hạn chế. Chỉ có bạn, Owner, Manager có thể nhìn thấy và truy cập.

Nếu bạn chọn Công khai hoặc được phân quyền, tài nguyên mặc định ở chế độ Công khai. Toàn bộ thành viên trong tài khoản có thể nhìn thấy và truy cập.

Nếu bạn chọn Team, tài nguyên ở chế độ Chia sẻ cho team bạn đang chọn. Toàn bộ thành viên của team có thể nhìn thấy và truy cập.

Các thao tác với tài nguyên phụ thuộc vào vai trò của thành viên.

Last updated