Danh sách Tag khách hàng

Lấy danh sách Tags của khách hàng

HTTP request

Example Request

curl --location 'https://api.service.ladiflow.com/1.0/customer/list-tag' \
--header 'Api-Key: {{API_KEY}}' \
--data '{
  "limit": 20,
  "page": 0,
  "keyword": "test"
}'

Tham số header

Tham sốKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả

Api-Key

string

API key lấy trên LadiFlow

Tham số Body

Tham sốKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả

limit

number

Số bản ghi giới hạn 1 request Mặc định =20

page

number

Số trang Mặc định =1

keyword

string

Từ khoá tìm kiếm

Example response


{
  "data": {
    "total": 79,
    "limit": 2,
    "items": [
      {
        "id": "653a06290217d1001230bdee",
        "name": "autochontag",
        "created_at": "2023-10-26T06:24:41.513Z",
        "updated_at": "2023-10-26T06:24:41.513Z"
      },
      {
        "id": "653a052a0217d1001230bb54",
        "name": "tag moi tao tu flow",
        "created_at": "2023-10-26T06:20:26.691Z",
        "updated_at": "2023-10-26T06:20:26.691Z"
      }
    ]
  },
  "message": "Thành công",
  "code": 200
}

Cấu trúc thuộc tính data

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả

data

Object

message

string

Thông điệp

code

number

Mã phản hồi

Last updated