Links

Danh sách Tag khách hàng

Lấy danh sách Tags của khách hàng

HTTP request

Example Request

curl --location 'https://api.service.ladiflow.com/1.0/customer/list-tag' \
--header 'Api-Key: {{API_KEY}}' \
--data '{
"limit": 20,
"page": 0,
"keyword": "test"
}'

Tham số header

Tham số
Kiểu dữ liệu
Bắt buộc
Mô tả
Api-Key
string
API key lấy trên LadiFlow

Tham số Body

Tham số
Kiểu dữ liệu
Bắt buộc
Mô tả
Text
limit
number
Số bản ghi giới hạn 1 request Mặc định =20
page
number
Số trang Mặc định =1
keyword
string
Từ khoá tìm kiếm

Example response

{
"data": {
"total": 79,
"limit": 2,
"items": [
{
"id": "653a06290217d1001230bdee",
"name": "autochontag",
"created_at": "2023-10-26T06:24:41.513Z",
"updated_at": "2023-10-26T06:24:41.513Z"
},
{
"id": "653a052a0217d1001230bb54",
"name": "tag moi tao tu flow",
"created_at": "2023-10-26T06:20:26.691Z",
"updated_at": "2023-10-26T06:20:26.691Z"
}
]
},
"message": "Thành công",
"code": 200
}

Cấu trúc thuộc tính data

Thuộc tính
Kiểu dữ liệu
Mô tả
data
Object
message
string
Thông điệp
code
number
Mã phản hồi