Cập nhật khách hàng

Cập nhật, chỉnh sửa thông tin khách hàng

Chọn khách hàng bạn muốn cập nhật, chọn Sửa.

Bạn có thể chỉnh sửa các thông tin chung của khách hàng, các trường tuỳ chỉnh, link tới các mạng xã hội của khách.

Một khách hàng với cùng một email có thể tương tác với nhiều kênh của bạn, khi đó LadiFlow cung cấp tính năng Gộp khách hàng. Bạn có thể xem danh sách các nền tảng, tài khoản tương tác của khách tại mục Tracking Source. Dưới đây là hình ảnh 1 khách hàng có 2 tài khoản Facebook nhưng có cùng 1 email.

Last updated