Khi khách hàng đổi điểm voucher IPOS

Khi có sự kiện khách hàng đổi điểm voucher từ IPOS, hệ thống sẽ thực hiện các kịch bản trong Flow.

Chuẩn bị dữ liệu

Trước khi thiết lập bạn cần đảm bảo các trường tùy chỉnh sau đã có trên tài khoản của bạn:

Mã tên trường tùy chỉnhMã trườngKiểu dữ liệu

Tên chương trình khuyến mại đổi điểm cuối cùng

last_voucher_campaign_name

Dòng văn bản

ID chương trình khuyến mại đổi điểm cuối cùng

last_voucher_campaign_id

Dòng văn bản

Mã voucher đã đổi điểm

coupon_code

Dòng văn bản

Điểm sau khi đổi voucher

point

Dạng số

Điểm trước khi đổi voucher

old_point

Dạng số

Hạn sử dụng voucher đổi cuối cùng

last_voucher_date_end

Ngày tháng

IPOS sẽ gửi các thông tin liên quan đến chương trình khuyến mại mà khách hàng đã đổi điểm, bạn hãy tạo các trường tùy chỉnh với tên trường như trên để lấy các dữ liệu cần thiết.

Thiết lập trigger

  1. Tìm và chọn trigger Khi khách hàng đổi điểm voucher

  2. Thêm các điều kiện thiết lập trigger nếu có

  3. Lần lượt thêm các hành động trong Flow và xuất bản Flow

  4. Kích hoạt trigger

Last updated