Xoá Tag

Xoá tag cho khách hàng khi người đó nằm trong danh sách thực hiện Trigger.

Nếu khách hàng thực hiện trigger không có tag đã cài đặt trong hành động, hành động tiếp theo trong Flow( nếu có) vẫn sẽ thực hiện.

  1. Chọn Thêm hành động, tìm và chọn hành động Xoá tag.

  2. Chọn tag mà bạn muốn Xoá khỏi khách hàng. Nếu khách hàng thực hiện trigger không có tag đó thì trigger vẫn hoạt động.

Để nối 2 hành động trong cùng 1 Flow bạn xem thêm tại đây Làm sao để nối 2 hành động trong Flow?

Last updated