Tích hợp Haravan

Các bước tích hợp với tài khoản Haravan như sau:

 1. Tìm ứng dụng Haravan trên danh sách ứng dụng

 2. Chọn Thêm liên kết để thêm liên kết

 3. Điền tên tích hợp

 4. Điền đường dẫn tài khoản Haravan vào mục API URL

 5. Chọn Xác thực để kết nối tài khoản. Khi có popup mở ra, đăng nhập vào trang Haravan của bạn.

 6. Chọn đúng tài khoản với đường dẫn đã ghi ở bước 3

 1. Chọn Lưu liên kết

Các trạng thái cơ bản đơn hàng của Haravan

Các trường dữ liệu dưới đây, nếu tài khoản của bạn chưa có, bạn có thể tự tạo với mã tương ứng. Các giá trị dưới đây có thể sẽ không đầy đủ với đơn hàng Haravan của bạn. Để chính xác, bạn thực hiện tạo đơn và kiểm tra giá trị được lưu trong các trường có mã tương ứng.

Tên trườngMã trườngGiá trị

Last order status

last_order_status

 • pending: Đơn mới tạo

 • paid: Đã thanh toán

 • refunded: Đã hoàn trả

 • cancelled: Đã hủy

Last payment method

last_payment_method

 • cod: COD

 • bankdeposit: Chuyển khoản

Last payment status

last_payment_status

 • pending: Chưa thanh toán

 • paid: Đã thanh toán

Last order shipping status

last_order_shipping_status

 • Chờ lấy hàng

 • Đang giao hàng

 • Đã giao

 • Hủy giao hàng

 • Chuyển hoàn

 • Không gặp khách

 • Chờ chuyển hoàn

 • Lấy hàng thất bại

Last updated