Zoom

LadiFlow cung cấp các Trigger với Zoom như sau:

  • Cuộc họp mới: khi cuộc họp mới được tạo trên tài khoản Zoom của bạn.

  • Người mới đăng ký Webinar: khi có người đăng ký tham dự Webinar của bạn.

  • Webinar mới: khi bạn tạo 1 webinar mới.

  • Người mới đăng ký cuộc họp: khi có người đăng ký tham dự cuộc họp của bạn.

Các hành động phù hợp với Trigger của Zoom:

  • Gửi Email

  • Hành động trên LadiFlow: gắn tag, bỏ tag, đăng ký Sequence....

  • SMS, AI Call, Zalo ZNS nếu có thông tin số điện thoại khách hàng trên LadiFlow

Last updated