Lịch sử hoạt động

Bạn có thể xem danh sách các lịch sử hoạt động của tài khoản, thành viên theo khoảng thời gian.

Bạn có thể lọc theo loại đối tượng được chỉnh sửa: Flow, Campaign, Sequence....

Last updated