Khách hàng mới được tạo

Sự kiện khi thêm mới khách hàng thành công trên Bitrix24.

Trigger hoạt động khi bạn thêm mới thành công 1 khách hàng trên Bitrix24. Đảm bảo rằng bạn đã tích hợp với Bitrix24.

Gợi ý các hành động phù hợp với các Trigger của Bitrix24:

  • Các hành động trên LadiFlow: gắn tag, đăng ký Sequence,....

  • Gửi Email nếu có dữ liệu địa chỉ email( đã xác thực) của khách hàng trên LadiFlow

  • SMS, Zalo ZNS, AI Call nếu có dữ liệu số điện thoại của khách hàng.

  1. Chọn + Thêm Trigger, tìm và chọn trigger Khách hàng mới được tạo trên Bitrix24.

  2. Chọn mục Thiết lập trigger, thêm điều kiện kích hoạt nếu muốn giới hạn tệp khách hàng trong flow. Xem thêm tạiThêm điều kiện kích hoạt Trigger.

  3. Chọn Lưu Trigger để lưu thông tin.

Last updated