Khách hàng checkin sự kiện LadiPage Ecommerce

Khi khách hàng check sự kiện được bán vé qua LadiPage Ecommerce bạn có thể gửi tin chăm sóc khách hàng ngay khi khách hàng checkin. Các bước thiết lập như sau:

  1. Chọn Trigger Check-in sự kiện LadiPage Ecommerce

  1. Chọn tài khoản cấu hình LadiPage Ecommerce

  1. Chọn sự kiện và loại vé tương ứng. Nếu bạn không chọn mặc định tất cả các sự kiện sẽ đều chạy kịch bản này

  1. Thêm lần lượt các hành động vào Flow, xuất bản Flow và kích hoạt trigger

Thông tin các trường thông tin của sự kiện LadiPage Ecommerce

Để lấy, lưu trữ thông tin sự kiện check in của từng khách hàng, bạn tạo các trường tùy chỉnh sau vào tài khoản của bạn. Lưu ý: Nếu không cần dữ liệu nào, bạn không cần phải tạo trường tùy chỉnh đó

Tên hiển thịTên trườngKiểu dữ liệu

ID mã ghế

lds_event_ticket_seat_id

Dòng văn bản

ID sự kiện

lds_event_id

Dòng văn bản

ID loại vé

lds_event_ticket_id

Dòng văn bản

Thời gian checkin

lds_event_checked_in_time

Ngày tháng

Tên sự kiện

lds_event_name

Dòng văn bản

Tên loại vé

lds_event_ticket_name

Dòng văn bản

Mã vé

lds_event_ticket_code

Dòng văn bản

Nếu bạn thường xuyên diễn ra các sự kiện, hãy đặt hành động Gắn tag tham gia sự kiện với từng khách hàng checkin. Sau khi sự kiện kết thúc, bạn có thể Segment Check-in sự kiện và tập khách hàng không tham dự sự kiện dựa vào các khách hàng được gắn tag tham gia sự kiện.

Last updated