Tích hợp IPOS

  1. Tìm ứng dụng IPOS trên danh sách thư viện tích hợp.

  2. Chọn Kết nối.

  3. Mở thêm 1 cửa sổ trình duyệt, truy cập vào trang foodbook hub for partner https://partner.foodbook.vn/

  4. Chọn Danh sách nhà hàng , sau đó chọn Tất cả thương hiệu.

  5. Sao chép ID thương hiệu và dán vào Trường ID thương hiệu trên LadiFlow.

  6. Chọn Cấu hình, sau đó sao chép Access Token và dán vào Trường Access Token trên LadiFlow

  1. Nhập tên tích hợp và chọn Lưu liên kết.

  2. Mở lại cửa số trình duyệt https://partner.foodbook.vn/. Sau đó chọn Cấu hình .

  3. Chọn chỉnh sửa Call back URL và dán đường dẫn sau: https://api.service.ladiflow.com/1.0/webhook/ipos

  4. Chọn Save để lưu lại.

Trong trường hợp trang partner.foodbook.vn đã sử dụng dữ liệu Call Back URL. Bạn cần liên hệ với IPOS để thêm LadiFlow thành Partner của bạn.

Hiện tại hệ thống không giới hạn số tích hợp IPOS.

Lưu ý: Mỗi thương hiệu chỉ được tích hợp với 1 tài khoản LadiFlow.

Last updated