Links

Cập nhật khách hàng

HTTP request

Example Request

curl --location 'https://api.service.ladiflow.com/1.0/customer/update' \
--header 'Api-Key: {{API_KEY}}' \
--data-raw '{
"email": "[email protected]",
"_id":"653a3ca502e8ab00122c39c3",
"first_name": "test",
"full_name": "test",
"dob": "1989-11-03",
"phone": null,
"gender": "male",
"tags": ["5fffb9c981cf1245fa091985", "5fffb9ce81cf1245fa091986", "5fffb9ce81cf1245fa091900"],
"custom_fields": [
{
"name": "ldp_pkg_name",
"value": "LADIPAGE-PRO"
},
{
"name": "ldp_pkg_name1",
"value": "LADIPAGE-PRO"
}
],
"city": "Hà Nội",
"address": "68 Nguyễn Cơ Thạch",
"address_2":"",
"district": "Nam Từ Liêm",
"company": "LadiPage",
"job_title": "Coder",
"ward": "Mỹ Đình 1",
"lang": "vi",
"postal_code": 100000,
"source": "API",
"external_customer_id": "123",
"subcribed_at": "2020-12-01",
"website": "123",
"facebook_url": "123",
"twitter_url": "123",
"linkedIn_url": "123",
"score": 14,
"skype": null,
"zalo": null
}'

Tham số header

Tham số
Kiểu dữ liệu
Bắt buộc
Mô tả
Api-Key
string
API key lấy trên LadiFlow

Tham số Body

Tham số
Kiểu dữ liệu
Bắt buộc
Mô tả
email
string
Bắt buộc email hoặc số điện thoại
_id
string
ID của khách hàng
first_name
string
Tên
full_name
string
Họ và tên
dob
yyyy-mm-dd
Ngày sinh
phone
string
Số điện thoại Bắt buộc email hoặc số điện thoại
gender
male/female
Giới tính
tags
list
Danh sách tag id
custome_fields
List Object
Các giá trị trường tuỳ chỉnh
country
string
Quốc gia
city
string
thành phố
district
string
Quận huyện
ward
string
Phường xã
address
string
Địa chỉ
company
string
Tên công ty
job_title
string
Công việc
lang
vi/en/other
Ngôn ngữ
postal_code
number
Mã bưu điện
channels
list
Kênh tương tác
external_customer_id
string
ID khách hàng từ dữ liệu bên ngoài
website
list
facebook_url
string
Đường dẫn tài khoản Facebook
twitter_url
string
Đường dẫn tài khoản Twitter
linkedIn_url
string
Đường dẫn tài khoản Linkedln
score
number
Điểm lead scoring
zalo
string
Tên zalo
skype
string
Tên tài khoản Skype

Example response

{
"data": {
"channels": [
"API"
],
"tags": [],
"vouchers": [],
"is_email_verified": false,
"messenger_recurring_message_tokens": [],
"messenger_recurring_topics": [],
"fb_page_ids": [],
"fb_uids": [],
"zalo_oa_ids": [],
"zalo_uids": [],
"ladichat_uids": [],
"ladichat_store_ids": [],
"is_merge": false,
"is_delete": false,
"_id": "653a3ca502e8ab00122c39c3",
"email": "[email protected]",
"custom_fields": [],
"name": "test",
"first_name": "test",
"last_name": "",
"gender": "male",
"dob": "1989-11-03T00:00:00.000Z",
"dob_year": 1989,
"dob_month": 10,
"dob_day": 3,
"dob_month_day": "1003",
"company": "LadiPage",
"job_title": "Coder",
"city": "Hà Nội",
"district": "Nam Từ Liêm",
"address": "68 Nguyễn Cơ Thạch",
"ward": "Mỹ Đình 1",
"postal_code": 100000,
"website": "123",
"facebook_url": "123",
"twitter_url": "123",
"linkedIn_url": "123",
"alias": "testgmail-com-test",
"status": "SUBSCRIBER",
"subscribed_at": "2023-10-26T10:17:09.526Z",
"external_customer_id": "123",
"source": "API",
"store_id": "5f9fa8a09b5c4d6ce6e3a77d",
"owner_id": "5ebd77abdbd90818b28f8fce",
"creator_id": "5ebd77abdbd90818b28f8fce",
"avatar_color": "#0137D3",
"score": 14,
"fb_page_uids": [],
"zalo_oa_uids": [],
"ladichat_store_uids": [],
"created_at": "2023-10-26T10:17:09.529Z",
"updated_at": "2023-10-26T10:17:09.529Z",
"isNewSubscriber": true,
"external_data": [
{
"name": "full_name",
"value": "test"
},
{
"name": "lang",
"value": "vi"
},
{
"name": "subcribed_at",
"value": "2020-12-01"
},
{
"name": "owner_id",
"value": "5ebd77abdbd90818b28f8fce"
},
{
"name": "creator_id",
"value": "5ebd77abdbd90818b28f8fce"
},
{
"name": "is_delete",
"value": false
}
]
},
"message": "Thành công",
"code": 201
}

Cấu trúc thuộc tính data

Thuộc tính
Kiểu dữ liệu
Mô tả
data
Object
Dữ liệu khách hàng được tạo
message
string
Thông điệp
code
number
Mã phản hồi