Deal được cập nhật

Sự kiện cập nhật Deal trên Bitrix24 thành công.

Trigger hoạt động khi có 1 deal mới được cập nhật thành công trên Bitrix24.

Gợi ý các hành động phù hợp với các Trigger của Bitrix24:

  • Các hành động trên LadiFlow: gắn tag, đăng ký Sequence,....

  • Gửi Email nếu có dữ liệu địa chỉ email( đã xác thực) của khách hàng trên LadiFlow

  • SMS, Zalo ZNS, AI Call nếu có dữ liệu số điện thoại của khách hàng.

  1. Chọn + Thêm Trigger, tìm và chọn trigger Deal được cập nhật trên Bitrix24.

  2. Chọn mục Thiết lập trigger, thêm điều kiện kích hoạt nếu muốn giới hạn tệp khách hàng trong flow. Xem thêm tạiThêm điều kiện kích hoạt Trigger.

  3. Chọn kiểm tra để đảm bảo tài khoản của bạn vẫn hoạt động.

  4. Chọn Lưu Trigger để lưu thông tin.

Last updated