Google Calendar

LadiFlow có các Trigger làm việc với Google Calendar sau:

 • Sự kiện mới: khi bạn tạo sự kiện mới trên lịch của mình.

 • Lịch mới: khi tạo 1 lịch hẹn mới trên lịch của mình.

 • Sự kiện bắt đầu.

 • Sự kiện kết thúc.

 • Sự kiện được cập nhật: khi thông tin sự kiện của bạn được cập nhật thành công.

Lưu ý:

 • Thực hiện trigger nếu bạn đã có sẵn tập dữ liệu khách hàng trên LadiFlow

 • Các hành động phụ thuộc vào dữ liệu và kênh tương tác bạn đang sử dụng

Gợi ý các hành động phù hợp với các trigger trên Google Calendar:

 • Các hành động trên LadiFlow: gắn tag, đăng ký sequence...

 • Thêm khách hàng vào sự kiện Google Calendar.

 • Gửi Email nếu đã có thông tin địa chỉ email (đã xác thực) của khách hàng trên LadiFlow.

 • Gửi SMS, Zalo ZNS, AI call nếu đã có thông tin số điện thoại của khách hàng trên LadiFlow.

 • Messenger nếu khách hàng của bạn đã/đang tương tác với bạn qua Messenger.

 • LadiChat nếu khách hàng của bạn đã/đang tương tác với bạn qua LadiChat.

 • Các kênh tương tác khác bạn đang sử dụng.

Last updated