Tích hợp ConvertKit

  1. Tìm và chọn ứng dụng ConvertKit trên danh sách ứng dụng tích hợp.

  1. Chọn Thêm liên kết .

  2. Mở 1 cửa sổ trình duyệt mới, truy cập vào ConvertKit đăng nhập với tài khoản của bạn.

  3. Trên website ConvertKit, chọn Setting, sau đó chọn Advanced.

  1. Copy lần lượt API key và API Secret trên ConvertKit, dán lần lượt vào các trường thông tin Api Key, Secret Key.

Nếu bạn chưa nhìn thấy API Secret, hãy chọn Show.

  1. Nhập tên tích hợp và chọn Lưu liên kết.

Hiện tại hệ thống không giới hạn số tích hợp ConvertKit.

Last updated