Sự kiện bắt đầu

Sự kiện: Sự kiện(event) trên Google Calendar đến thời điểm bắt đầu.

Trigger hoạt động khi sự kiện bạn tạo trên Google Calendar đến thời điểm bắt đầu.

Gợi ý các hành động phù hợp với các trigger trên Google Calendar:

  • Các hành động trên LadiFlow: gắn tag, đăng ký sequence...

  • Gửi Email nếu đã có thông tin địa chỉ email (đã xác thực) của khách hàng trên LadiFlow.

  • Gửi SMS, Zalo ZNS, AI call nếu đã có thông tin số điện thoại của khách hàng trên LadiFlow.

  • Messenger nếu khách hàng của bạn đã/đang tương tác với bạn qua Messenger.

  • LadiChat nếu khách hàng của bạn đã/đang tương tác với bạn qua LadiChat.

  • Các kênh tương tác khác bạn đang sử dụng.

  1. Chọn + Thêm Trigger, tìm và chọn trigger Sự kiện bắt đầu.

  1. Chọn mục Thiết lập trigger, thêm điều kiện kích hoạt nếu muốn giới hạn tệp khách hàng trong flow. Xem thêm tạiThêm điều kiện kích hoạt Trigger.

  2. Chọn kiểm tra để đảm bảo tài khoản của bạn vẫn hoạt động.

Last updated