Hẹn giờ

Hẹn giờ thực hiện hành động tiếp theo

Khi bạn muốn hẹn giờ cho hành động tiếp theo trong Flow.

  1. Chọn +Thêm hành động, tìm và chọn trigger Hẹn giờ.

  1. Thiết lập thông tin hẹn giờ: Theo khoảng thời gian, theo ngày cụ thể.

  • Theo ngày: chọn ngày cụ thể hoặc chọn ngày dựa theo trường thông tin của khách hàng.

Để nối 2 hành động trong cùng 1 Flow bạn xem thêm tại đây Làm sao để nối 2 hành động trong Flow?

Last updated