Tags

Gắn nhãn, thẻ cho khách hàng

Định nghĩa về Tag

Tag (thẻ) là các nhãn được tạo ra để giúp bạn dễ dàng sắp xếp và lọc nhanh các khách hàng trong LadiFlow.

Việc gắn thẻ cho phép bạn quản lý danh sách khách hàng của mình khoa học hơn. LadiFlow không giới hạn số lượng Tag, vì vậy bạn có thể tạo và gán cho các khách hàng khi bạn thấy phù hợp. Tag được xây dựng cho tổ chức đối tượng nội bộ của riêng bạn, doanh nghiệp.

Cách tạo Tag cho khách hàng trong LadiFLow

Tag của khách hàng

  1. Chọn Khách hàng, sau đó chọn Quản lý Tag.

  1. Chọn Tạo tag mới.

  2. Nhập tên tag và chọn Lưu.

Lưu ý: Tên tag không được trùng nhau.

Xem tag, thêm, toá tag của một khách hàng

Để thêm/xoá tag cho khách hàng bạn có thể sử dụng Hành động trong Flow, Sequence, Campaign ngoài ra bạn cũng có thể tự thêm cho từng khách hàng.

Ứng dụng Tag trong LadiFlow

Tag (thẻ) được sử dụng để tổ chức, quản lý và dễ dàng lọc nhanh các contact của bạn.

Tag được sử dụng như một “điều kiện" trong việc tạo ra các Segment (phân đoạn đối tượng).

Tag được sử dụng như một “trình kích hoạt - trigger" một Automation Flow.

Last updated