Phân quyền tài nguyên

Khi bạn muốn nhiều người có thể truy cập, chỉnh sửa, xem tài nguyên mà mình tạo, tính năng phân quyền tài nguyên sẽ giúp bạn làm điều này. Danh sách các tài nguyên có thể phân quyền của LadiFlow gồm:

 • Flow

 • Campaign

 • Sequence

 • Kịch bản của tôi

 • Tích hợp

Để phân quyền tài nguyên, bạn thực hiện các thao tác như sau:

 1. Chọn tài nguyên muốn chia sẻ, và chọn Phân quyền.

 2. Chọn Quyền truy cập tương ứng.

 • Công khai: Toàn bộ thành viên trong tài khoản đều có thể truy cập và nhìn thấy tài nguyên trong mục Công khai hoặc được chia sẻ, Tất cả.

 • Chia sẻ: Các team, thành viên được chia sẻ có thể truy cập và nhìn thấy tài nguyên trong mục Công khai hoặc được chia sẻ, Tất cả.

 • Hạn chế: Chỉ Owner, Manager và bạn có thể nhìn thấy tài nguyên và có thể truy cập tài nguyên. Những thành viên, team bạn đã phân quyền sẽ không thể truyc ập vào tài nguyên nữa.

Khi bạn phân quyền tài nguyên cho bất kỳ team nào thì toàn bộ thành viên trong team có quyền truy cập.

Khi bạn phân quyền tài nguyên cho bất kỳ thành viên nào thì các thành viên đó có quyền truy cập.

Các thao tác với tài nguyên phụ thuộc vào vai trò của thành viên được phân quyền. Ví dụ bạn phân quyền cho thành viên Editor, thành viên này sẽ có thể chỉnh sửa tài nguyên đó; tương tự nếu thành viên Viewer thành viên chỉ có thể xem nội dung tài nguyên.

 1. Chọn Xong để áp dụng cài đặt.

Lưu ý:

 • Chỉ có người tạo, Owner, Manager có thể phân quyền tài nguyên.

 • Thao tác với tài nguyên phụ thuộc vào vai trò của thành viên.

 • Khi thay đổi quyền truy cập, những thành viên.

Last updated