Điều chỉnh Lead Scoring

Khi bạn muốn thay đổi điểm của khách hàng ( thông tin Lead Score).

Lead Scoring, hay còn gọi là chấm điểm khách hàng tiềm năng, giúp công ty đo lường khả năng tồn tại của Lead và khả năng trở thành khách hàng trong tương lai dựa trên các thuộc tính và đặc điểm khác nhau để đánh giá mức độ sẵn sàng mua của họ.

Mục đích của việc chấm điểm khách hàng tiềm năng là:

  • Tiết kiệm thời gian và hiệu suất bán hàng.

  • Giảm chi phí xây dựng khách hàng tiềm năng.

  • Tạo các chiến dịch marketing hiệu quả.

  1. Chọn +Thêm hành động, tìm và chọn hành động Lead Scoring.

  2. Chọn các thông tin: tăng, giảm và số điểm thay đổi tương ứng.

Lưu ý: Điểm Lead Score của mỗi khách hàng có giá trị nhỏ nhất =0.

Để nối 2 hành động trong cùng 1 Flow bạn xem thêm tại đây Làm sao để nối 2 hành động trong Flow?

Last updated