Quản lý team

Thêm mới team

 1. Chọn Cài đặt, sau đó chọn Quản lý thành viên, và chọn Danh sách team

 2. Chọn Tạo Team.

 3. Điền tên Team. Lưu ý, tên team không được trùng với tên team đã có.

 4. Lần lượt chọn các thành viên vào team. Bạn có thể thêm thành viên có vai trò Editor hoặc Viewer vào team.

 5. Chọn Tạo team.

Sau khi tạo team, toàn bộ thành viên đã chọn sẽ được thêm vào team. Bạn có thể bắt đầu phân quyền các tài nguyên cho team.

Đổi tên team

 1. Chọn team muốn sửa, sau đó chọn Đổi tên.

 2. Nhập tên mới và chọn Đổi tên.

Lưu ý: Tên team không được trùng với team đã có.

Thay đổi thành viên trong team

 1. Chọn thành viên muốn thay đổi thành viên.

 1. Thêm/Xóa các thành viên mong muốn.

Thành viên bị xóa khỏi Team sẽ không thể truy cập vào các tài nguyên mà ai đó đã phân quyền cho Team đó.

Xóa team

 1. Chọn team muốn xóa.

 2. Chọn Xóa.

Khi xóa team, toàn bộ thành viên trong team bị loại khỏi team. Tất cả tài nguyên đã phân quyền cho team sẽ bị xóa phân quyền cho team đã xóa, do đó toàn bộ thành viên của team sẽ không thể truy cập vào tài nguyên đó nữa.

Last updated