Báo cáo campaign

LadiFlow cung cấp báo cáo campaign tổng quan, chi tiết từng khách hàng giúp bạn đánh giá hiệu quả chiến lược.

Chọn Campaign đã hoàn thành, và chọn Báo cáo.

Lưu ý: Chỉ xem được báo cáo với Campaign đang chạy, tạm dừng và hoàn thành.

Báo cáo tổng quan

LadiFlow cung cấp báo cáo tổng quan về:

  • Số lượt gửi: là số yêu cầu gửi tin đã gửi lên hệ thống

  • Người nhận: là số khách hàng nhận được tin, tin nhắn đã tới hòm thư của khách hàng.

  • Báo cáo chi tiết hoạt động click liên kết: chi tiết danh sách các liên kết trong tin và số lượt click

  • Báo cáo top khách hàng mở tin: top 5 khách hàng mở tin sớm nhất.

  • Với campaign gửi email LadiFlow cung cấp các thông tin chỉ số báo cáo sau. Huỷ đăng ký: số lượng khách hàng huỷ đăng ký nhận email từ bạn. Tỷ lệ email bị trả về: số lượng email bị trả về trên tổng số lượt gửi.

  • Tỷ lệ báo xấu: số lượng email bị khách hàng đánh dấu là spam trên tổng số email gửi thành công.

Báo cáo doanh thu

Hiện tại, LadiFlow ghi nhận doanh thu Campaign nếu bạn có tích hợp LadiSales, Haravan, Shopify, Sapo, Woocomerce

  • Số đơn đã đặt: số đơn hàng đặt khi khách hàng đến từ campaign

  • Tổng doanh thu: tổng giá trị đơn hàng

  • Tỷ lệ chuyển đổi: số đơn hàng/số người nhận tin

Báo cáo chi tiết khách hàng

Chọn Chi tiết khách hàng để xem báo cáo chi tiết chỉ số tương tác của từng khách hàng: lượt mở, lượt click và trạng thái.

Last updated