Links
Comment on page

Báo cáo campaign

LadiFlow cung cấp báo cáo campaign tổng quan, chi tiết từng khách hàng giúp bạn đánh giá hiệu quả chiến lược.
Chọn Campaign đã hoàn thành, và chọn Báo cáo.
Lưu ý: Chỉ xem được báo cáo với Campaign đang chạy, tạm dừng và hoàn thành.

Báo cáo tổng quan

LadiFlow cung cấp báo cáo tổng quan về:
  • Số lượt gửi, đã nhận, đã mở, đã click...
  • Báo cáo chi tiết hoạt động dẫn link, top khách hàng, top dịch vụ email, top thiết bị khách sử dụng.
  • Với campaign gửi email LadiFlow cung cấp các thông tin chỉ số báo cáo sau. Huỷ đăng ký: số lượng khách hàng huỷ đăng ký nhận email từ bạn. Lượt bounce: số lượng email bounce.
  • Lượt complaint: số lượng email bị khách hàng đánh dấu là spam.

Báo cáo chi tiết khách hàng

Chọn Chi tiết khách hàng để xem báo cáo chi tiết chỉ số tương tác của từng khách hàng: lượt mở, lượt click và trạng thái.