Gửi tin LadiChat

Khi bạn muốn gửi tin nhắn LadiChat tới khách hàng. Chỉ thực hiện được nếu có thông tin khách hàng từ LadiChat trên LadiFlow.

Hành động gửi tin nhắn LadiChat chỉ có thể thực hiện được nếu bạn đang/đã tương tác với khách hàng kích hoạt trigger trên LadiChat.

  1. Chọn +Thêm hành động, tìm và chọn trigger Gửi tin LadiChat.

  1. Nhập nội dung tin nhắn: Số ký tự tối đa 640 ký tự (đã bao gồm giá trị các biến tùy chỉnh theo khách hàng bạn thêm trong nội dung tin nhắn). Vượt quá số ký tự tin nhắn không thể gửi được.

  2. Thêm nút nếu muốn, sau đó điền tên và chọn hành động tương ứng với nút đó.

  3. Chọn trả lời nhanh nếu muốn thêm các nút nội dung trả lời nhanh cho khách hàng.

  4. Chọn thêm nội dung tin nhắn nếu muốn gửi nhiều tin nhắn.

  5. Chọn các hành động bổ sung: khi gửi tin thành công, khi gửi tin thất bại.

  6. Chọn các hành động tương ứng với hành động bổ sung.

  7. Điền các thông tin yêu cầu của những hành động bạn vừa thêm tại bước 7 và bước 3.

Để nối 2 hành động trong cùng 1 Flow bạn xem thêm tại đây Làm sao để nối 2 hành động trong Flow?

Last updated