Thêm thành viên vào cuộc họp Zoom

Khách hàng được thêm vào cuộc họp Zoom đã cài đặt.

Khách hàng thực hiện trigger sẽ được thêm vào cuộc họp Zoom.

  1. Chọn thêm hành động, tìm và chọn hành động Thêm thành viên vào cuộc họp.

  1. Chọn tài khoản liên kết có chứa cuộc họp.

  2. Chọn cuộc họp sắp diễn ra .

  3. Chọn Tên hiển thị của khách hàng trong cuộc họp.

Lưu ý: Chỉ có thể chọn cuộc họp do bạn tạo và chưa diễn ra tại thời điểm hành động được thực hiện.

Để nối 2 hành động trong cùng 1 Flow bạn xem thêm tại đây Làm sao để nối 2 hành động trong Flow?

Last updated