Danh sách Sequence

HTTP request

Example Request

curl --location 'https://api.service.ladiflow.com/1.0/sequence/list' \
--header 'Api-Key: {{API-key}}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "keyword":null,
  "page": 1,
  "limit": 3
}'

Tham số header

Tham sốKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả

Api-Key

string

API key lấy trên LadiFlow

Tham số Body

Tham sốKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả

keyword

string

từ khoá tìm kiếm

page

Number

Số trang Mặc định =1

limit

Number

Số lượng bản ghi/request Mặc định =20

Example response


{
  "data": {
    "total": 48,
    "limit": 3,
    "items": [
      {
        "id": "653a0e050217d10012313bce",
        "name": "[kun] test sequence #1111",
        "tags": [],
        "created_at": "2023-10-26T06:58:13.196Z",
        "updated_at": "2023-10-27T01:53:13.223Z"
      },
      {
        "id": "653876e9d32ef300126aba68",
        "name": "dddddđ",
        "tags": [],
        "created_at": "2023-10-25T02:01:13.967Z",
        "updated_at": "2023-10-26T10:02:09.404Z"
      },
      {
        "id": "65376fb1bce6af00127f1bab",
        "name": "[huê] đa kênh",
        "tags": [],
        "created_at": "2023-10-24T07:18:09.879Z",
        "updated_at": "2023-10-27T01:24:26.469Z"
      }
    ]
  },
  "message": "Thành công",
  "code": 200
}

Cấu trúc thuộc tính data

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả

data

Object

message

string

Thông điệp

code

number

Mã phản hồi

Last updated