Quản lý thành viên

Tính năng quản lý thành viên chỉ áp dụng cho tài khoản gói Business. Để thêm thành viên vào tài khoản của bạn, mỗi thành viên cần có tài khoản LadiFlow. Nếu thành viên bạn muốn thêm chưa có tài khoản LadiFlow, hãy đăng ký TẠI ĐÂY.

Thêm mới thành viên

 1. Chọn Cài đặt.

 1. Chọn Quản lý thành viênchọn Danh sách thành viên.

 2. Chọn Thêm thành viên.

 3. Nhập thông tin thành viên vào biểu mẫu.

Bạn cần nhập đúng chính xác địa chỉ email thành viên đăng ký trên LadiFlow. Nếu thành viên có tài khoản LadiApp bạn có thể sử dụng luôn.

Nếu thành viên chưa đăng ký tài khoản LadiFlow, bạn sẽ không thể thêm thành viên vào tài khoản của mình. Đăng ký thành viên TẠI ĐÂY.

Giải thích các vai trò của thành viên

 • Owner: là chủ tài khoản, có tất cả các quyền với tài khoản.

 • Manager: Có tất cả các quyền ngang với Owner, có thể chỉnh sửa/thao tác với tất cả các tài nguyên của các thành viên khác tạo và Owner.

 • Editor: Chỉ có quyền chỉnh sửa, xuất bản các tài nguyên mà người đó tạo, được phân quyền hoặc công khai.

 • Viewer: Chỉ có quyền xem các tài nguyên được phân quyền, công khai.

Khi bạn tạo mới 1 tài nguyên (Flow, Campaign, Sequence, Tích hợp, Kịch bản mẫu) thì chỉ bạn, Owner và Manager nhìn thấy và có thể truy cập được. Nếu bạn muốn thành viên, team khác nhìn thấy, truy cập, chỉnh sửa bạn cần phân quyền tài nguyên đó cho thành viên, team đó.

Manager có quyền ngang với Owner, có thể thao tác chỉnh sửa với tất cả các dữ liệu trên tài khoản của bạn.

Chi tiết về các quyền với tài nguyên của từng vai trò TẠI ĐÂY.

Thành viên có trạng thái Vô hiệu sẽ không thể truy cập vào tài khoản của bạn, khi được kích hoạt trở lại thành viên đó sẽ tiếp tục truy cập các tài nguyên mà trước đó được chia sẻ.

Chỉnh sửa thành viên

 1. Chọn thành viên muốn chỉnh sửa

 2. Chọn Chỉnh sửa

Bạn chỉ có thể chỉnh sửa vai trò và trạng thái của thành viên. Khi thành viên được thay đổi vai trò, quyền hạn sẽ được thay đổi ngay lập tức sau đó.

Nếu bạn hạ quyền của thành viên, thành viên sẽ chỉ có thể tháo tác với tài nguyên theo quyền tương ứng với vai trò mới, thành viên đã được phân quyền tài nguyên vẫn còn quyền truy cập các tài nguyên này.

Thành viên bị vô hiệu sẽ không thể truy cập vào tài khoản của bạn, khi được kích hoạt trở lại thành viên đó sẽ tiếp tục truy cập các tài nguyên mà trước đó được chia sẻ.

Xóa thành viên

 1. Chọn thành viên muốn xóa

 2. Chọn Xóa

Sau khi xóa thành viên, thành viên sẽ không thể truy cập vào tài khoản và các tài nguyên đã phân quyền.

Nếu bạn thêm thành viên đã xóa vào tài khoản, bạn phải phân quyền lại các tài nguyên mà thành viên có thể truy cập.

Last updated