LadiChat

LadiFlow cung cấp các Trigger với LadiChat như sau:

  • LadiChat Keywords

  • Ghi chú mới ở khách hàng

  • Khách hàng mới được tạo

  • Khách hàng mới được cập nhật

  • Xoá khách hàng

Gợi ý các hành động phù hợp:

  • Gửi tin LadiChat

  • Gửi Email nếu thông tin email (đã xác thực) trên LadiFlow

  • SMS, Zalo ZNS, AI Call nếu có dữ liệu số điện thoại của khách hàng.

Last updated