Thêm trường tuỳ chỉnh

khi bạn muốn thay đổi giá trị trường tuỳ chỉnh của khách hàng. Để thêm trường tuỳ chỉnh bạn xem tại Trường tuỳ chỉnh

  1. Chọn +Thêm hành động, tìm và chọn hành động Thêm trường tuỳ chỉnh.

  1. Chọn trường tuỳ chỉnh và điền giá trị mới cho trường tuỳ chỉnh đó.

Lưu ý:

  • Nếu trường tuỳ chỉnh dạng danh sách, giá trị mới sẽ thêm vào cuối danh sách.

  • Nếu trường tuỳ chỉnh chỉ có 1 giá trị, hệ thống sẽ thay đổi giá trị đó.

Để nối 2 hành động trong cùng 1 Flow bạn xem thêm tại đây Làm sao để nối 2 hành động trong Flow?

Last updated