Lịch sử giao dịch

Bạn có thể xem danh sách các giao dịch trừ credit, tiền của mình theo khoảng thời gian.

Trong đó:

  • Số điểm còn lại : số dư điểm trên tài khoản của bạn.

  • Chi phí còn lại: số tiền còn lại trên tài khoản của bạn.

  • Mã giao dịch: hệ thống tự tạo.

Bạn có thể lọc theo loại giao dịch, khoảng thời gian để xem tổng chi phí đã bỏ ra. Bạn cũng có thể lọc theo từng Campaign, Sequence, Flow để theo dõi chi phí bỏ ra cho từng chiến dịch.

Chọn Chi tiết để xem chi tiết từng giao dịch.

Ngoài ra, bạn có thể Xuất file báo cáo Excel. Báo cáo sẽ được xuất file xlsx theo bộ lọc hiện tại bạn đang áp dụng.

Nếu dữ liệu trên 1000 giao dịch, LadiFlow sẽ gửi dữ liệu về email của bạn. Nếu dữ liệu dưới 1000 giao dịch, file sẽ được tải xuống thiết bị của bạn.

Last updated