Links

Email

Tin gửi thành công: Số Email gửi thành công trong khoảng thời gian lọc.
Tin gửi thất bại: số Email gửi thất bại trong khoảng thời gian lọc.
Số credit đã dùng: số credit đã sử dụng cho việc gửi Email (chỉ tính trên tin gửi thành công) trong khoảng thời gian lọc.
Báo cáo tin gửi và chi tiêu: Báo cáo lượng Email gửi thành công, thất bại và credit đã dùng trong khoảng thời gian lọc.