Email

Tin gửi thành công: Số Email gửi thành công trong khoảng thời gian lọc.

Tin gửi thất bại: số Email gửi thất bại trong khoảng thời gian lọc.

Số credit đã dùng: số credit đã sử dụng cho việc gửi Email (chỉ tính trên tin gửi thành công) trong khoảng thời gian lọc.

Báo cáo tin gửi và chi tiêu: Báo cáo lượng Email gửi thành công, thất bại và credit đã dùng trong khoảng thời gian lọc.

Last updated