Khi tạo hóa đơn mới

Hóa đơn trên KiotViet tương ứng với đơn bán hàng, kịch bản sẽ được gửi khi bạn tạo mới hóa đơn ở cả 3 chế độ: bán thường, bán nhanh, bán giao hàng.

Trigger sử dụng khi có hóa đơn mới trên tài khoản KiotViet.

  1. Chọn trigger Khi tạo hóa đơn mới.

  2. Mở mục Thiết lập trigger, điền các thông tin Điều kiện kích hoạt nếu muốn giới hạn tập khách hàng trong flow. Xem thêm tại Thêm điều kiện kích hoạt Trigger.

Lưu ý:

  • Bạn tạo hóa đơn ở cả 3 chế độ bán thường, bán nhanh, bán giao hàng đều thực hiện các kịch bản trong Flow

  • Nếu bạn tạo hóa đơn ở chế độ bán thường và bán nhanh, hãy cẩn thận nếu tài khoản có trigger Khi hóa đơn hoàn thành vì hóa đơn tạo ở 2 chế độ này sau khi tạo mới sẽ ở trạng thái hoàn thành.

  • Thông tin hóa đơn sẽ lưu vào thông tin đơn hàng của khách hàng mua hàng.

  • Bạn có thể xem lịch sử hoạt động mua hàng của từng khách hàng.

Last updated