AI Call

Khi bạn muốn tạo cuộc gọi AI tới số điện thoại của khách hàng.

  1. Chọn chiến dịch. Nếu bạn chưa có chiến dịch nào, hãy liên hệ với Chăm sóc khách hàng của LadiFlow để tạo chiến dịch. Chiến dịch sẽ được tạo dựa theo nhu cầu của bạn.

Dịch vụ sẽ tính phí dựa trên thời lượng cuộc gọi, xem thêm tại Bảng giá chi phí và giới hạn hệ thống

  1. Thiết lập các thông tin mà chiến dịch yêu cầu.

  2. Chọn các hành động bổ sung: hành động khi khách hàng nghe máy, hành động khi máy bận, hành động khi khách không nhấc máy. Sau đó chọn hành động tương ứng với từng trường hợp.

  3. Nhập các thông tin yêu cầu của các hành động bạn vừa thêm ở bước 3.

Last updated