Khách hàng được cập nhật

Sự kiện khi cập nhật khách hàng thành công trên Bitrix24.

Trigger hoạt động khi bạn chỉnh sửa thông tin 1 khách hàng nào đó thành công trên Bitrix24. Đảm bảo rằng bạn đã tích hợp với Bitrix24.

Gợi ý các hành động phù hợp với các Trigger của Bitrix24:

  • Các hành động trên LadiFlow: gắn tag, đăng ký Sequence,....

  • Gửi Email nếu có dữ liệu địa chỉ email( đã xác thực) của khách hàng trên LadiFlow

  • SMS, Zalo ZNS, AI Call nếu có dữ liệu số điện thoại của khách hàng.

  1. Chọn + Thêm Trigger, tìm và chọn trigger Khách hàng được cập nhật trên Bitrix24.

  2. Chọn mục Thiết lập trigger, thêm điều kiện kích hoạt nếu muốn giới hạn tệp khách hàng trong flow. Xem thêm tạiThêm điều kiện kích hoạt Trigger.

Last updated