Tạo các bản ghi trên Namecheap

  1. Truy cập tài khoản của bạn ở https://ap.www.namecheap.com/

  2. Chọn mục Account

  3. Chọn mục Domain List.

  4. Chọn tên miền muốn thêm bản ghi, chọn Manage

  1. Chọn mục Advanced DNS, sau đó chọn Add New Record để thao tác tạo bản ghi tên miền.

  1. Lần lượt thêm các bản ghi mà LadiFlow yêu cầu.

Sau khi tạo đầy đủ các bản ghi, quay trở lại LadiFlow, chọn Xác thực tên miền bạn vừa thêm bản ghi. Nếu trạng thái Đã xác thực, bạn có thể sử dụng tên miền này để gửi Email. Nếu Xác thực lỗi, hãy kiểm tra lại danh sách bản ghi trên LadiFlow và trên Namecheap.

Last updated