Links
Comment on page

Cài đặt chung

Bạn có thể cài đặt các thông số sau:
  • Cài đặt chung: cài đặt tên hiển thị, múi giờ, ngôn ngữ.
  • Quản lý Tag: quản lý danh sách tag của bạn.
  • Trường tuỳ chỉnh: quản lý trường tuỳ chỉnh của bạn.
  • Chương trình khuyến mại: quản lý chương trình khuyến mại.
  • Quản lý tên miền: quản lý tên miền để cài đặt gửi email theo tên miền.
  • Lịch sử giao dịch: lịch sử giao dịch trừ credit, vnđ.