Điều kiện

Thực hiện hành động theo điều kiện

Nếu bạn muốn tạo các điều kiện khác nhau, với mỗi điều kiện thực hiện hành động tương ứng bạn hay sử dụng hành động Điều kiện.

  1. Chọn Thêm hành động, tìm và chọn hành động Điều kiện.

  1. Chọn loại điều kiện Loại điều kiện: Tất cả điều kiện, điều kiện bất kỳ. Tất cả điều kiện tương ứng với biểu thức logic Và (AND), điều kiện bất kỳ tương ứng với biểu thức logic Hoặc (OR).

  2. Chọn các thông tin của điều kiện Chọn trường thông tin so sánh, biểu thức so sánh, giá trị so sánh tương ứng.

  3. Chọn thêm điều kiện nếu muốn nhiều điều kiện đồng thời.

  4. Chọn hành động nếu thoả mãn điều kiện.

  5. Chọn hành động nếu không thoả mãn điều kiện.

  6. Lần lượt điền các thông tin các hành động vừa chọn tại bước 5, 6.

Để nối 2 hành động trong cùng 1 Flow bạn xem thêm tại đây Làm sao để nối 2 hành động trong Flow?

Last updated