Facebook Mesenger

Mesenger

Tin gửi thành công: số tin nhắn Messenger và hành động Facebook được thực hiện thành công trong khoảng thời gian lọc.

Tin gửi thất bại: số tin nhắn Messenger và hành động Facebook thực hiện thất bại trong khoảng thời gian lọc.

Số Credit đã dùng: số credit đã sử dụng cho việc gửi tin nhắn Messenger và hành động Facebook (chỉ tính hành động thực hiện thành công) trong khoảng thời gian lọc.

Báo cáo tin gửi và chi tiêu: báo cáo số lượng tin gửi thành công, thất bại, số credit đã dùng cho các hành động của Facebook và Messenger trong khoảng thời gian lọc.

Last updated