Tích hợp MailChimp

  1. Tìm và chọn ứng dụng MailChimp trên danh sách ứng dụng tích hợp.

  1. Chọn Thêm liên kết.

  2. Mở thêm 1 cửa sổ trình duyệt, truy cập MailChimp và đăng nhập với tài khoản của bạn.

  3. Truy cập vào mục Account & Billing.

  1. Chọn Extras,sau đó chọn API key.

  2. Kéo xuống dưới và chọn Create A Key.

  3. Điền API key name và chọn Generate Key.

  1. Copy Key vừa được tạo, dán vào Form Thêm liên kết trên LadiFlow.

  1. Điền tên tích hợp và chọn Lưu liên kết.

Hiện tại hệ thống không giới hạn số tích hợp MailChimp.

Last updated