Zalo ZNS

Tin gửi thành công: số tin nhắn ZNS được gửi thành công trong khoảng thời gian lọc.

Tin gửi thất bại: số tin nhắn ZNS gửi thất bại trong khoảng thời gian lọc.

Số Credit đã dùng: số credit đã sử dụng cho việc gửi tin Zalo ZNS (chỉ tính trên tin gửi thành công) trong khoảng thời gian lọc.

Số tiền đã dùng: số Tiền đã chi cho việc gửi tin Zalo ZNS trong khoảng thời gian lọc.

Báo cáo tin gửi và chi tiêu: báo cáo số lượng tin gửi thành công, thất bại, số credit đã dùng và số tiền đã chi trong khoảng thời gian lọc.

Last updated