Tích hợp Sapo

Kể từ sau thời điểm tích hợp Sapo trên LadiFlow thành công:

  • Tất cả khách hàng mới tạo đều được đồng bộ sang LadiFlow

  • Tất cả đơn hàng mới tạo, cập nhật, huỷ sẽ cập nhật dữ liệu khách hàng đã có hoặc tạo mới khách hàng

  • Tự động cập nhật các thông tin chỉ số liên quan đến đơn hàng của bạn và của từng khách hàng

  1. Tìm và chọn ứng dụng Sapo trên danh sách ứng dụng tích hợp.

  1. Chọn Thêm liên kết.

  2. Mở thêm 1 cửa sổ trình duyệt, truy cập website Sapo đăng nhập với tài khoản của bạn.

  3. Nhập đường dẫn website cửa hàng trên Sapo của bạn sau khi đăng nhập vào API URL trên LadiFlow.

  4. Chọn Xác thực.

  5. Chọn Cài đặt.

  1. Nhập Tên tích hợp và chọn Lưu liên kết để hoàn thành.

Hiện tại hệ thống không giới hạn số tích hợp Sapo.

Last updated